Il Cassetto

 

 

 

Scegli una Poesia | Leggi le PoesieAggiungi la mia Poesia


Sant Antoni al va al mercà
Par capir l’andament
e rendars cont dal mument
Sant Antoni al va al mercà.
Al n’era mia dal parer
star in mes ala gent
al ne mai sta’ al so master
ma al Capo ag l’ha admandà
e lu al gh’è andà.
Vag ti Antonio a vedar cua suced
al g’ha dit al principal
at se taca via in tuti li stali
in at pol mia cuntar ad li bali,
saluta li to besti
cavat li vesti
e va va…
e quan ad torni indrè a s’an parlalrà…
Al riva chi dali nostri bandi
al taca a far ad li dmandi
tuti i siga
tuti i crida:
a sciapa gnent dal furmai
dal furment an gh’è mia quintai
cui guget l’è na miseria
a sem tuti in mes ai guai.
As ciapa la multa s’as fa trop lat
as brusa al furmanton
invece da far pulenta e bivron
a gh’è al mond ca g’ha fam
e nuantar chi a fem sol di dan.
Sant’Antoni c’as intend ad fam
dop tant i an a acqua e pan
al resta mut davanti al situasion
al scapa via e al va da in du l’è gnu
a chì an ag vol turnar mai pu.
Cum al ria al Capo al a ciama a raport
par sentir li ragion e i tort
T’am gh’è da scusar capo
ma mi an ho capì gnent
da stu mument
a gh’è al mond a cul in su
a g’ho infin l’idea che da quand em taca a laurar
in ha impara gnent tuta sta gent.
Al Capo cl’è al pu vec at tuti ag dis:
vedat Antonio a me gnu an dubi
li besti da benedir li ne mia queli in li stali
ma queli ca cuntinua a stricar li spali.
A resta da capir si g’ha quel chi merita
o si merita quel chi g’ha?
di Mauro Piva | 21/01/2013 13:14:15

 Poesia Precedente

deved by ezebox.com